Barford Lane, Churt
Farnham, Surrey, GU10 2JE

01428 713 216